Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczone zostały treści dotyczące prowadzonego przez C.S.J. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach procesu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności za Użytkownika uważa się każdy podmiot, który korzysta z usług Administratora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem csj-windykacja.pl (dalej: Platforma).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest C.S.J. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000737401, REGON: 380576429, NIP: 6342932827.

2. Inspektor danych osobowych

Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny Administratora

 1. Wyróżnia się następujące cele przetwarzania danych Użytkowników:
  • Świadczenie usługi bezpłatnej wyceny wierzytelności,
  • Realizacja zawartych umów na windykację należności,
  • marketing bezpośredni oferowanych usług inny niż newsletter,
  • subskrypcja newslettera,
  • świadczenia innych usług oferowanych na Platformie.
 2. Dane przetwarzane w celach wskazanych w ustępie poprzedzającym to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych o których mowa w pkt 1 stanowi art. 6 ust. 1 litera a) i b) RODO, tzn. Użytkownik udostępnia Administratorowi dane na podstawie danego stosunku umownego (np. w celu realizacji umowy o windykację) zaistniałego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub odpowiednio na podstawie zgody.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora nie będzie możliwa.
 5. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora oraz biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora.
 6. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu ustania podstawy do ich przetwarzania tj.:
  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

4. Prawa Użytkownika

 1. Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikom w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.
 2. W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 3. Prawo sprzeciwu o którym mowa w pkt 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, o ile dane te są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
 4. Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym każdego Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 3. Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celu świadczenia usług oraz zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownikom (np. w zakresie wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).
 4. Z uwagi na czas życia plików cookies i innych podobnych technologii, Administrator stosuje jeden rodzaj tych plików tzw. „sesyjne” czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania czy też opuszczenia strony internetowej. Usługi rejestracji i logowania przez Użytkownika na stronie internetowej www.csj-windykacja.pl nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez Użytkownika w Internecie.

6. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:
  • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  • stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

7. Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

adres korespondencyjny: ul. Józefowska 42/4, 40-412 Katowice

adres email: biuro@csj-windykacja.pl

nr telefonu: (+48) 663-999-599